Veli Toplantısı Gündem Maddeleri Nelerdir?

Veli Toplantısı Gündem Maddeleri Nelerdir?

  • 26.08.2022

Veli toplantısı, eğitimin sacayağı olan öğretmen, öğrenci ve veli arasındaki doğru bilgi akışının sağlanması ve etkili iletişimin sağlanması açısından önem taşıyor. Bu nedenle öğretmen-veli görüşmelerindeki kısıtlı zamanı en verimli şekilde değerlendirmek için önceden bazı hazırlıklar yapmak gerekebiliyor. Örneğin, veli toplantısı gündem maddeleri hazırlayarak toplantının içeriğini önceden açıklamak mümkün olabiliyor. 

Etkili bir veli-öğretmen görüşmesi için veli toplantısı gündem maddeleri neleri kapsamalıdır sorusunun cevabını detaylarıyla inceleyelim. 

Veli Toplantılarının Amacı Nedir?

Veli Toplantılarının Amacı Nedir?

Veli-öğretmen görüşmeleri öğrencinin okuldaki gelişimini tartışmak üzere düzenlenen ve ebeveynler ile sınıf öğretmeni arasında gerçekleştirilen toplantılardır. Bu toplantılar genellikle ilkokul, ortaokul ve lise döneminde gerçekleştirilir. Veli toplantıları okul tarafından her yıl düzenlenen planlı görüşmelerin bir parçası olarak gerçekleşebileceği gibi gerektiği durumlarda, dönem içerisinde farklı zaman dilimlerinde de öğretmen ile ebeveyn görüşmeleri planlanabilir. Özellikle çocuğunun akademik hayatı ile ilgili soruları ve endişeleri olan aileler veli görüşmeleri aracılığıyla kurumla iletişime geçmiş olur ve belirlenen konular çerçevesinde değerlendirmeleri tartışma fırsatı bulur.

Akademik yıl boyunca çoğu kurum düzenli olarak veli-öğretmen toplantıları için davetler düzenler. Veliler ve öğretmenler arasında güçlü bir iş birliği kurma çabalarının bir parçası olan bu toplantılar aynı zamanda öğrencilere dair akademik verilerin bir araya getirildiği ve ebeveynleriyle tartışıldığı bilgilendirici bir görüşme dizisini oluşturur. Öğrencinin olumlu veya olumsuz olarak yaşadığı her türlü deneyim veli-öğretmen görüşmeleri sayesinde ele alınarak, daha yüksek başarı elde edilmesi için farklı çözüm yolları bulmayı amaçlar. Veli toplantılarında hem ebeveyn hem de öğretmenler için nihai hedef, öğrencinin günlük yaşamında neler olup bittiğine dair çok yönlü bir anlayış elde etmek ve akademik performansının nasıl ilerlediği hakkında fikir sahibi olmaktır. 

Veli Görüşmelerindeki Konu Başlıkları Nelerdir?

Veli Görüşmelerindeki Konu Başlıkları Nelerdir?

Veli görüşmeleri eğitimin önemli bir parçasını oluşturur. Yönetmeliğe göre bir eğitim-öğretim yılında en az 2 defa, bir dönemde ise en az 1 defa veli toplantısı gerçekleştirilir. Toplantılar öğretmenlerin ve velilerin bir öğrencinin eğitimindeki güçlü yanlarını ve ihtiyaçlarını tartışabilmesine olanak tanır. Öğretmenlerin çoğu bu toplantılara öğrencinin ödev örnekleri ve değerlendirme sonuçlarını bir araya getirerek hazırladığı verilerle katılır. Toplantılar, ebeveynlere çocuklarının sınıfta nasıl bir performans gösterdiği, akademik beklentileri ve uzun vadeli hedefleri hakkında genel bir bakış sağlar. Bu nedenle veli toplantısında konuşulacak gündem başlıklarını belirlemek önemlidir. Verimli bir veli toplantısında ele alınması gereken konu başlıkları şu şekilde sıralanabilir:

Sınıftaki İlerleme Süreci

Veli toplantısı gündem maddeleri arasında sınıf içerisindeki ilerleme önemli bir konu başlığıdır. Öğretmenler, bir öğrencinin okul deneyiminin ders esnasında nasıl olduğunu ve öğrencilerin düzenli olarak nasıl bir ilerleme gösterdiğini paylaşır. Bu ilerleme süreci davranışlara ve akran ilişkilerine ait detaylı bilgiler sunabilir. Sınıf içi çalışmaları ve öğrencilerin dersler süresince aktif rol aldıkları konu başlıklarını içerir. Bu noktada ebeveynler çocuklarının sınıfta tamamladığı okul çalışmaları hakkında fikir edinebilir. Sınıf içerisindeki çalışmalar ve öğrencinin akademik hayatına katkısı aynı zamanda bir okul gününün nasıl geçtiğini görmek bakımından ebeveynlere ideal bir bakış açısı sunabilir. Çalışmalar öğretmenler tarafından genellikle somut örneklerle temellendirilir. 

Akademik Beklentiler

Okul veli toplantısı gündem maddeleri arasında bulunan akademik beklentiler, ebeveynlerin ve eğitmenin ortak bir amaca yönelik gerçekleştirdiği planların tartışılmasından oluşur. Örneğin bir öğretmen olarak öğrencinizin matematik, fen, sosyal bilimlerdeki beklentilerini ebeveynler ile paylaşabilirsiniz. Akademik beklentiler, öğrencinin güçlü yönlerine veya en zayıf olduğu noktalara ilişkin bazı referansları içerebilir. Bu göstergeler aynı zamanda karnede de yer alabilir. 

Uzun Süreli Hedefler

Veli toplantısı gündem maddeleri ve konu içerikleri arasında önemli bir yeri kapsayan uzun vadeli hedefler, ebeveynlerle ve öğrenciyle paylaşılabilir. Uzun vadeli planlara ulaşmak veya ebeveynlerin desteğini almak amacıyla toplantının bir kısmında hedefler tartışılabilir. Bir hedef, sınıf içi ilerleme veya akademik beklentiler sırasında tartışılan alanlarla ilgilidir. Uzun vadeli hedefler sınıf arkadaşlarıyla sosyal ilişkileri geliştirmekten matematik, fen gibi belirli konu alanlarındaki beceri gelişimini kapsayabilir.  

Özel İhtiyaçlar

Öğretmenin, öğrencinin akademik ortamını etkileyebilecek herhangi bir özel ihtiyacı veya endişeyi ebeveynleriyle paylaşması veli toplantılarında ele alınan konular arasında yer almalıdır. Öğrencinizin belgelenmiş uyum gerektiren öğrenme güçlükleri bulunuyorsa yanınızda bu özel duruma ait bir tespit ve öneri listesi bulundurabilirsiniz. Bunun yanı sıra bazı öğrenciler öğrenme ortamında belirli düzenlemeleri içeren sesli okuma veya görsel materyallerin kullanıldığı bireysel bir eğitim planına ihtiyaç duyabilir. Bu tip planların sınıfta uygulanmasını sağlamak için gerekli düzenlemelerden veli toplantılarında söz edebilirsiniz.

Tıbbi İhtiyaçlar

Veli toplantısı gündem maddeleri lise, ortaokul veya ilkokul seviyelerinde öğrencinin tıbbi ihtiyaçlarına yönelik konu başlıklarını da içerebilir. Örneğin öğrencinizin uzağı görme konusunda zorlandığını fark ettiyseniz ebeveyn ile bu konu için yapılabilecekleri konuşabilirsiniz. Dikkati kolay dağılan öğrenciler için ise ev hayatlarında da uygulayabilecekleri çözümlerden bahsedebilirsiniz. Tıbbi ihtiyaçlar aynı zamanda geçmişte yaşanmış, paylaşmayı veya tartışmayı gerekli kılabilecek davranış problemlerini konuşmayı da içerir. Dikkat bozuklukları, hiperaktivite gibi durumlar bu tartışmaların içeriklerinden bazılarıdır. Öğrencinin okuldaki performansını etkileyebilecek herhangi bir tıbbi tavsiyenin aile doktoruyla görüşülmesi önemlidir. Bu noktada bir eğitmen olarak öğrencinin okulda geçirdiği süre boyunca yaşadığı rahatsızlıklara dair gözlemlerinizi ve önerilerinizi dile getirebilirsiniz. 

Öğrenci Değerlendirmeleri

Yıl içerisindeki örnek toplantı gündemi; görüşmelerden önce eğitmenlerin, öğrencilerin hangi noktada olduğuna dair bir fikre sahip olması için uyguladığı test ve sınıf çalışmalarından oluşabilir. Öğrenci değerlendirmeleri bazı durumlarda okulun ilk haftası başlayabilir. Öğrencilerin akademik yeteneklerini belirlemek için farklı değerlendirme alanlarına tabi tutulan bu uygulamalar sonucu gelişim hedefleri belirlenir. Öğrencinizin bu değerlendirmelerden aldığı puanları ve gelişim hedeflerini veli toplantılarında paylaşabilirsiniz. 

Güçlü Yönlerin Tartışılması

Eğitmen ve ebeveyn arasında yapılan veli toplantısı öğrencinin güçlü yönlerinin de tartışıldığı görüşmelerdir. Güçlü yönler, ihtiyaç alanlarını belirleyen önemli bir etkendir. Bu nedenle veli toplantılarında mutlaka ele alınması gereken başlıklardan biridir. Toplantıda öğrencinin okuma, yazma ve matematik alanındaki güçlü yönlerini açıklayabilirsiniz. Bu açıklamalar doğrultusunda güçlü yönleri, ebeveynler tarafından evde takip edilen akademik çalışmalarla bir arada değerlendirebilirsiniz. Akademik olmayan diğer güçlü yönler öğrencinin görev üstlenme becerisini, pozitifliğini, kararlılığını ve favori etkinliklerini içerir.

İhtiyaç Alanlarının Tartışılması

Güçlü yönler ele alındıktan hemen sonra sıra ihtiyaç alanlarının belirlenmesine gelir. Akademik ihtiyaçlar, çeşitli becerilerden okul görevlerinin başarıyla tamamlanmasına kadar birçok aşamada değişiklik gösterebilir. Öğrencinizin sahip olduğu akademik ihtiyaçlar hakkında aldığınız notları toplantıda tartışabilir, bu alanda ebeveynlerden nasıl bir destek alacağınızı sorarak ortak bir ihtiyaç çizelgesi oluşturabilirsiniz. Örneğin öğrenciniz toplama ve çıkarma yapma konusunda zorlanıyorsa, matematiğini geliştirmesine yardımcı olmak adına evde nasıl bir çalışma yapması gerektiği hakkında ebeveynlerle fikir alışverişi yapabilirsiniz.

Okul İçi Müdahaleler

İhtiyaçlar belirlendikten sonra okuldaki ihtiyaç alanlarını desteklemek adına neler yapıldığını ve buna yönelik neler planlandığını açıklamak isteyebilirsiniz. Öğrencilerinizin akademik ihtiyaçlarını karşılamaya çalıştığı tek yönlü bir destek sistemi varsa ebeveynlere bunun hakkında bilgi vermek gerekebilir. Bu sistemde öğrenciler düzenli olarak küçük gruplar halinde eğitim almaları gereken alanlara göre sınıflandırılır. Örneğin öğrenciniz harfleri tanımlamada zorlanıyorsa belirlenen grupla belirlenen süre boyunca yalnızca bu alana yönelik eğitim alabilir. Bu konu hakkında ebeveynlerin bilgilendirilmesi öğrencinin eksik kaldığı alanlar için kurumun ve eğitmenlerin yaptıkları hakkında çift yönlü bir farkındalık sağlar. Bu bilgi aynı zamanda eğitmenin ve ebeveynin neye odaklanması gerektiği konusunda ortak bir nokta oluşturmada etkili olabilir. 

Veli toplantıları ve bu toplantılarda yer verilecek konu başlıkları, öğrencinin eğitimini desteklemek için veli ve öğretmen arasındaki bağlantıyı kurmaya yardımcı olur. Veli toplantıları öğrencinin gerçek potansiyelini ortaya koyabilmesi için mükemmel bir fırsattır. Toplantılar sayesinde öğrencinin kişisel gelişimi ve akademik başarısı için müdahale edilmesi gereken noktalar ortaya konulur ve aksiyon planı oluşturulur. Bu önemli süreci verimli değerlendirmek için yukarıda değindiğimiz gündem maddeleri üzerinden ilerlemekte fayda vardır. 

Benzer İçerikler