Gizlilik Sözleşmesi

GİZLİLİK VE KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI POLİTİKASI

https://www.egitim.com/ sitesini (“Site”) tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz.

Kişisel verilerinizin gizliliğine ve güvenliğine önem veriyoruz. Bu nedenle işbu Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası (“Politika”) ile kişisel verilerinizi nasıl ve neden topladığımızı, kullandığımızı, depoladığımızı ve paylaştığımızı şeffaf bir şekilde açıklamak, ayrıca kişisel verilerinizi bizimle paylaşmak hususunda sahip olduğunuz haklar ve tercihler hakkında sizleri bilgilendirmek istiyoruz. 

Topladığımız Kişisel Verileriniz 

Site’ye kaydolurken, giriş yaparken ve kullanırken bazı kişisel verilerinizi işlemekteyiz. Kişisel verilerinizi, bu Politika’da belirtilen amaçlar çerçevesinde ve aynı zamanda 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“KVKK”) uygun şekilde işlemekteyiz. 

Site’yi kullanabilmek için Site’ye üye olmanız zorunlu değildir. Site’yi ister üye olarak isterseniz de üye olmaksızın kullanmanız halinde topladığımız ve depoladığımız kişisel verileriniz aşağıdakilerdir:

Site’yi ve hizmetleri kullanmanız esnasında katılım sağlayacağınız testlerde yer alan ad-soyad, yaş, mesleki deneyim, ilgi alanları gibi kişisel verilerinizi test sonucunuzun tespit edilmesi ve değerlendirilmesi amacıyla işlemekteyiz. Testlerde yer alan ve/veya test sonucuna göre tespit edilecek olan sosyal-duygusal durumunuz gibi özel nitelikli kişisel verileriniz ise açık rızanızın varlığı dahilinde yine aynı amaçla işlenecektir.

Ayrıca, Site ve hizmetimiz ile ilgili karşılaşmış olduğunuz sorunların bildirilmesi ve/veya bilgi ve destek talepleriniz gibi sebeplerle bizimle irtibata geçerek, kişisel verilerinizi şahsen bizimle paylaşmanız halinde, taleplerinize yönelik sizlere destek sağlamak amacıyla ad-soyad, e-posta adresi ve tarafınızca paylaşılan diğer kişisel verileri işlemekteyiz. 

Bunların haricinde ad-soyad ve e-posta adresinden oluşan kişisel verilerinizi açık rızanızın varlığı dahilinde sizinle tanıtım ve reklam amaçlı irtibata geçmek için işleyebilir ve hizmet aldığımız üçüncü taraf servis sağlayıcılara aktarabiliriz. Site’de yapılacak bakım ve düzenlemeler sebebiyle hizmet sunamamamız, hizmete erişimin gecikmesi gibi durumlarda hizmete ve hesabınıza ilişkin size bilgi vermek amacıyla kişisel verilerinizi kullanabiliriz. Bu tip bildirimler ticari amaçlı olmayıp, Site’yi kullanımınıza ilişkin olduğundan bunları iptal etmeniz mümkün değildir.

Site’ye üye olmanız halinde ise ad-soyad ve e-posta adresinden oluşan kişisel verilerinizi bizimle paylaşmanız gerekmektedir.

Bunlara ek olarak, Site üzerinden ürün ve/veya hizmet satın almanız halinde ad-soyad ve e-posta adresi, adres, telefon numarası, T.C. Kimlik Numarası, sınıfınızdan oluşan kişisel verilerinizi tarafınıza fatura düzenlenmesi ve iletilmesi ile satın almış olduğunuz ürün ve/veya hizmetin ifası amacıyla işlemekteyiz.

 

Kişisel Verilerinizin İşlenmesi ve Aktarılması İçin Açık Rıza Alınmasına Gerek Olmayan İstisnai Haller

KVKK kapsamında kişisel verileriniz açık rızanıza ya da KVKK’nın 5. Maddesi 2. Fıkrasında düzenlenen açık rıza gerektirmeyen nedenlere dayalı olarak işlenebilir ve aktarılabilir. Bu kapsamda, Site kapsamındaki hizmetlerimizi sunarken siz kullanıcılarımızdan açık rıza almamıza gerek olmayan ve istisna kapsamında sayılan haller söz konusudur. Bu istisnai durumlar aşağıda sayılmıştır:

- KVKK’nın 5. Maddesinin 2. Fıkrasının (c) bendi uyarınca “sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması”,

- KVKK’nın 5. Maddesinin 2. Fıkrasının (ç) bendi uyarınca “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması”

- KVKK’nın 5. Maddesinin 2. Fıkrasının (d) bendi uyarınca “ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması”,

- KVKK’nın 5. Maddesinin 2. Fıkranın (f) bendi uyarınca “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunu olması”. 

 

Haklarınız

KVKK Madde 11 uyarınca kişisel verilerinizin işlenmesi kapsamında;

(i) Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, 

(ii) Kişisel verilerinizin işlenmesi halinde buna ilişkin bilgi talep etme, 

(iii) Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, 

(iv) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme, 

(v) Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme, 

(vi) 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda öngörülen koşullara uygun olarak kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme, 

(vii) Eksik veya yanlış olarak işlenmiş kişisel verilerinizin düzeltildiğinin ve kişisel verilerinizin silindiğinin yahut yok edildiğinin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 

(viii) İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonuç ortaya çıktığına inandığınız hallerde, otomatik yollarla işleme neticesinde çıkan sonuçlara itiraz etme, 

(ix) Kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme, 

haklarınız bulunmaktadır.

Bu haklarınızı kullanmak istediğinizde mukim olduğumuz Üniversiteler Mahallesi İhsan Doğramacı Bulvarı No:15 Odtü Teknokent Çankaya/ANKARA adresine veya sistemimizde kayıtlı e-postanız olması halinde kvkk@sebit.com.tr elektronik posta adresine veya sebit@hs01.kep.tr kayıtlı elektronik posta adresine, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe uygun olarak başvurabilirsiniz.

 

Politikamızdaki Değişiklikler

Bu Politika’nın Yürürlük Tarihi aşağıda belirtilmiştir. Sunduğumuz hizmetlerde değişiklik olması durumunda bu Politikayı güncelleyebiliriz. Politikalarda esaslı bir değişiklik yaptığımız takdirde Site’de güncellenmiş Politika ile birlikte sizlerin dikkatini çekecek bir bildirim yayınlanacaktır. Ayrıca bu durumu kayıtlı iletişim bilgilerinizi (örneğin, e-posta, bildirim veya eş değerdeki başka bir yöntem) kullanmak suretiyle size bildiririz. Bahsi geçen bildirimleri yaptıktan sonra Site’yi kullanmaya devam etmeniz halinde Politika’daki değişiklikleri kabul etmiş sayılırsınız. Bu Politika’nın en son ne zaman güncellendiğini görmek için, lütfen aşağıdaki “Son Güncelleme” kısmına bakın.

 

Yürürlük Tarihi: 15.02.2022

Son Güncelleme: 15.02.2022