Kültürel Kimlik Nedir?

Kültürel Kimlik Nedir?

  • 12.06.2024

Doğduğun topraklarda yaşanan örf ve adetlerin kattığı unsurlar kültürel kimliğinin şekillenmesinde etkilidir. Uzun yıllar içerisinde biriktirilmiş ve nesilden nesile aktarılarak toplumdaki herkesi etkileyen; gelenek, adet, örf, maddi ve manevi bütün varlıklar toplumdaki kimliklerin şekillenmesini sağlar. Kültür tanımı da tam olarak bunu ifade eder. Kültür, bir toplumun uzun zaman içerisinde geliştirdiği ve kuşaktan kuşağa taşıdığı maddi manevi bütün varlıkların genel adıdır. (1) Her toplumun kültürü birbirinden farklıdır. Bu farklılıklar toplumun kimliğini oluşturur ve toplumu diğer toplumlardan ayırır. 

Kültürel kimlik ve onu belirleyen unsurlar hakkındaki detaylı bilgiye yazımızdan ulaşabilirsin. 

Kültür Nedir?

Kültür Nedir?

Kültür tanımı birçok şekilde yapılabilir. Kısaca kültür, toplumun dünya görüşünün maddi ve manevi yansımaları olarak ifade edilebilir. Kültür toplumdan topluma farklılıklar gösterir. Her toplum kendi içinde yaşayışları, eğitimleri, düşünce tarzları, tutum ve davranışları farklı olması nedeniyle birbirinden farklılaşmıştır. Toplumlar arasında kültür farklılıkları olmasına rağmen, kültür aynı toplum içinde yaşayan insanları birbirine bağlayan önemli bir unsurdur. (2)

Kültür Unsurları ve Kültürün Özellikleri

Kültür Unsurları ve Kültürün Özellikleri

Aynı toplum içerisinde yaşayan bireylerin ortak değerleri kültür unsurları içindedir. Kültür unsurları toplumsal düzeni sağlayan, bireylere doğru ve yanlışı gösteren, olumlu ve olumsuzu belirleyen kuralların, fikirlerin ve ortak koşulların tamamıdır. Kültürel unsurlar 3 ana başlık altında ele alınabilir (3):

• Maddi Kültür Unsurları: Yapılar, kıyafetler, kullanılabilecek her türlü araç ve gereçler

• Manevi Kültür Unsurları: İnançlar, gelenekler, düşünce biçimleri ve normlar

• Milli Kültür Unsurları: Tarihsel tüm yapılar

Kültür unsurları tek tek şöyle sıralanabilir.

• Dil: Kültür unsurlarının ilkidir. Toplumun kültürüne ait tüm unsurları içinde bulundurur. 

• Din: Toplum içerisinde bulunan kişiler, doğal olarak inançlardan etkilenir. Din, kültürü oluşturan unsurlar arasında önemli bir yere sahiptir.

• Gelenek-görenek: Toplumun yaşayışında etkili olan yazılı olmayan kanunlardır. İnsan davranışlarını düzenler. Kültürün bir parçası olan gelenek ve görenekler, toplumun kendi içerisinde yaşayış biçimi halini almıştır. 

• Sanat: Halkın duygu düşünce ve zevklerini yansıtması olarak ortaya çıkan sanat; resim, heykel, edebiyat, müzik gibi kollara ayrılır. 

• Dünya görüşü: Toplum içinde ortak tutum ve davranışların dünya görüşü olarak ortaya çıkmasıdır. 

• Tarih: Toplumun geçmişten günümüze ortak yaşanmışlıklarıdır. Tarihsel süreç içerisinde oluşan kültür, toplum için kader birliğini temsil eder. 

Kültürün özellikleri ise milli, özgün, milletin ortak malı olmasının yanı sıra tarihi, bir uyum içerisinde, özü değiştirilemez, canlı ve tabii bir varlık olması şeklinde sıralanabilir. Kültür kavramını açıkladığımıza göre şimdi kültürel kimliği inceleyebiliriz.

Kültürel Kimlik Nedir?

Kültürel Kimlik Nedir?

Kültürel kimlik bireyin içinde bulunduğu toplumda ait olduğu grup veya kültüre verilen isimdir. (4) Kişi, kendini içinde bulunduğu grubun üyesi olarak görüp diğer kültürel gruplardan farklı olduğunu kabul ediyorsa kültürel kimliğini bulmuş demektir. Kişinin içinde yaşadığı sosyal hayat alanı, kültürel kimliğini oluşturur. Toplum içerisinde değerler, gelenekler ve davranışların oluşturduğu çeşitlilik kültürel kimliği ortaya çıkarır. Kültürel kimlik belli bir coğrafyaya ve belli bir topluma ait olmasına rağmen bazen yurtlarından çıkarılmış kişiler, göçmenler ve mülteciler gibi başka toplumlarla yaşamaya mecbur olan kişiler de o toplumun kültürel kimliğine katılabilir.

Toplumda gruplar arası ayrımcılığın temelini ve psikolojik kökenini anlamak için “Toplumsal kimlik nedir?” sorusunun cevabına bakmak da önemlidir. 

Toplumsal Kimlik Nedir?

Toplumsal kimlik dört öğeden oluşur (5):

• Kategorilendirme: Bireyleri belli kategorilere ayırma olarak adlandırılabilir. “Müslüman”, “Çerkes” gibi kişi hakkında herhangi bir özellik belirtmenin bir biçimidir. 

• Özdeşleşme: Başka gruplarla özdeşleşme, kişilerin öz güvenini artırır.

• Karşılaştırma: Kendi gruplarını başka gruplarla karşılaştıran insanlar, ön yargılar geliştirebilirler. 

• Psikolojik Ayrıştırılabilirlik: Yabancılara karşı ortak davranış ve yaklaşımların geliştirilmesiyle ilgilenen, birbiriyle ilişkili ama ayrışık toplumsal psikoloji kuramlarının bütünüdür. 

Kültür ve kültürel kimlik hakkında bilgi sahibi olduğunu göre, dünyadaki farklı kültürler ile ilgili araştırma yaparak genel kültürünü geliştirebilirsin. 

Kaynaklar:

https://dergipark.org.tr.  ss.2  (1)

https://dergipark.org.tr.  ss.3  (2)

https://dergipark.org.tr  ss. 3  (3)

https://dergipark.org.tr  ss. 4  (4)

https://dergipark.org.tr  ss.9  (5)

 

Benzer İçerikler